I DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
1.2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
1.3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.dzianie.pl.
1.4. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.dzianie.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać zamówienia;

1.5. Envente – prowadzący Sklep firma Envente Kamil Bierdzio znajdująca się pod adresem: Al. Jana Pawła II 43A/37B, 01 – 001 Warszawa, NIP: 844 21 23 465, REGON: 368741866.
1.6. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
1.7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Envente a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
1.8. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 14p1, poz. 1176 ze zm.);
1.9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
1.10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę towaru.

II POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem www.dzianie.pl.
2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2.3. Sklep Internetowy, działający pod adresem www.dzianie.pl, prowadzony jest przez Envente Kamil Bierdzio, Al. Jana Pawła II 43A/37B, 01 – 001 Warszawa, NIP 844 21 23 465.
2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
a) Zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu Internetowego;
b) Warunki i zasady składania droga elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu Internetowego;
c) Zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
2.5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.dzianie.pl oraz sporządzić jego wydruk.
2.6. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 kodeksu Cywilnego.
2.7. Zdjęcia Towarów umieszczane na stronach internetowych Sklepu są przykładowe i służą prezentacji wskazanych na nich modeli.
2.8. Informacja o cenie podawana na stronach internetowych Sklepu ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta e-maila zawierającego ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, do końca realizacji Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów po otrzymaniu przez klienta e-maila, o którym mowa powyżej.

III ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

3.1. Dla korzystania ze Sklepu Internetowego jest wymagana rejestracja.
3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
3.5. Obsługa Sklepu może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
a) Podał w trakcie rejestracji w Sklepie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b) Dopuścił się za pośrednictwem Sklepu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów Sklepu,
c) Dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sklep za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Envente.
3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sklepu.
3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a) Niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b) Korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c) Niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam),
d) Korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sklepu,
e) Korzystania ze wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
f) Korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY


4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronę internetowego www.dzianie.pl, dokonać wyboru Towaru/Towarów z oferty Sklepu, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi  komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
4.2. Wybór zamawianych Towarów przez klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a) Przedmiotu zamówienia,
b) Jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Towarów, w tym kosztów dostawy oraz ewentualnych rabatów (jeśli występują),
c) Wybranej metody płatności,
d) Wybranego sposobu dostawy,
e) Adresu dostawy.
4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz przyciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”.
4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Envente Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
4.8. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem. 4.9 W przypadku złożenia Zamówienia i wyboru Przelewu Tradycyjnego jako sposobu płatności Klient zobowiązany jest do opłacenia go w ciągu 72h. Jeżeli tak się nie stanie Sklep może dokonać anulowania tego zamówienia.

V DOSTAWA


5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką Inpost lub przesyłką kurierską. Ewentualne koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
5.3. Wysłanie Zamówienia następuje w terminie do dwóch dni roboczych od momentu zaksięgowania środków na rachunku bankowym Envente (dotyczy Zamówień z formą zapłaty z góry) lub złożenia Zamówienia przez Klienta z formą zapłaty przy odbiorze przesyłki pobraniowej.
5.4. Podczas odbioru przesyłki przez Klienta należy sprawdzić kompletność zawartości przesyłki.
5.5. Cennik dostaw dostępny jest na jednej ze stron Sklepu.

VI CENY I METODY PŁATNOŚCI


6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym 23% podatek VAT. Ceny Towarów dotyczą pełnych opakowań, których zawartość jest opisana przy każdym z wyświetlanych na stronach Sklepu Towarze.
6.2. Klient ma możliwość zapłaty za Zamówienie:
a) Przelewem na numer konta bankowego 10 1140 2004 0000 3902 8040 9379 (mBank),
b) Za pośrednictwem przesyłki pobraniowej przy odbiorze przesyłki z zamówionymi Towarami,
c) Za pośrednictwem szybkich płatności Przelewy24.
6.3. Cennik dostaw dostępny jest na jednej ze stron Sklepu.
6.4. Rabaty wynikające z cyklicznych promocji, rabaty z programu lojalnościowego, kody rabatowe otrzymane w konkursach lub za pośrednictwem innych akcji promocyjnych nie łączą się ze sobą ani nie łączą się z aktualnymi promocjami w sklepie. Bony rabatowe na okresloną kwotę można wykorzystać podczas akcji promocyjnych, ale nie można ich wymienić na ekwiwalent pieniężny. 

VII UPRAWNIENIA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY


7.1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres Envente podany w niniejszym Regulaminie (dotyczy tylko produktów wysyłanych przez sklep www.dzianie.pl).
7.2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.
7.3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Sklep dokona zwrotu zapłaconej ceny Towaru na wskazany przez konsumenta numer konta bankowego w terminie 14 dni, a konsument jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu zakupionego Towaru na adres Sklepu podany w niniejszym Regulaminie.
7.4. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
7.5. Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Klient.
7.6. Wzór formularza odstąpienia od umowy znajduje się pod tym linkiem: formularz zwrotu.
Formularz należy wypełnić i odesłać wraz ze zwracanymi produktami na adres:

Envente Kamil Bierdzio

ul. Przeworska 2B/333

04-382 Warszawa

VIII REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW


8.1. Sklep jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, za wady fizyczne lub prawne Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres sklep@dzianie.pl . Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

IX REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ


9.1. Sklep podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sklep o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres Sklepu podany w niniejszym Regulaminie, e-mailowo pod adres sklep@dzianie.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.
9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
9.5. Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia  reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. 

X POSTANOWIENIA KOŃCOWE


11.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Envente a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
11.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczna oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.